Servis

Každý elektrobicykel vyžaduje na riadnu prevádzku pravidelnú údržbu a kontrolu, ktorá sa týka ako jeho mechanických častí (ako na bežnom bicykli), tak aj elektronickej časti.
 
Medzi základné úkony pravidelnej údržby patria:
 
Pred každou jazdou:
Kontrola dotiahnutia rýchloupínacích skrutiek, vrátane skladacích mechanizmov u skladacích bicyklov.
Kontrola funkčnosti a nastavenie bŕzd, vrátane dosadania brzdových doštičiek / klátikov.
Kontrola nahustenia pneumatík a stavu kolies (deformácia, vôľa, voľnosť v otáčaní).
Kontrola dotiahnutia špicov, riadidiel, hlavy riadenia, stredovej osky, zloženia a kľúk.
Kontrola činnosti meničov rýchlosti (prehadzovačky).
Kontrola stavu batérie a správnej funkcie elektropohonu
V prípade zistenia nedostatkov zaistite najskôr nápravu!
 
Každý týždeň alebo každých 200 km navyše:
Mazanie reťaze, ložísk, čapov
Premazanie a nastavenie funkcie meniča rýchlosti, mazanie ústia bowdenov
Kontrola stavu pneumatík – dezénu a meranie tlaku v pneumatikách
Kontrola vycentrovania ráfikov kolies, dotiahnutie špicov a prípadné nastavenie
Kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, správnej polohy, nastavenia a miery opotrebovania všetkých komponentov.
Súčasťou pravidelnej údržby je, v závislosti od spôsobu používania, tiež neodkladné očistenie a osušenie bicykla, čistenie reťaze, mazanie otočných komponentov a ďalšie bežné úkony, zamedzujúce nadmernému opotrebovaniu alebo korózii dielov elektrobicykla.
 
Po najazdení prvých 200 km alebo 2 mesiacov od kúpy odporúčame realizovať u vášho autorizovaného predajcu garančnú prehliadku. Garančná prehliadka je bezplatná, ale v prípade, že budú zistené nedostatky v nastavení či údržbe, budú servisom odstránené za bežnú servisnú sadzbu.
 
Údržbu aj opravy odporúčame zveriť odbornému servisu.
 
Dobíjanie a starostlivosť o batériu.
 
Elektrický obvod a batériu ovládajte a používajte podľa návodu, ktorý ste dostali s elektrobicyklom. Batériu je nevyhnutné udržiavať nabitú. Pokiaľ sa bicykel nepoužíva, dochádza u nej k samovybíjaniu, preto sa odporúča skoro plné nabitie 1 x za mesiac. Neskladujte batériu vo vybitom stave!
 
Zabráňte mechanickému poškodeniu batérie a vyradenú batériu a ani iné komponenty produktu nevhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte na zbernom mieste! Informujte sa o zaobchádzaní, vrátení a recyklácii tohto výrobku u svojho predajcu alebo na príslušnom úrade verejnej správy. Uistite sa o správnej likvidácii produktu. Počas životnosti batérie a s pribúdajúcim počtom nabíjacích cyklov dochádza k prirodzenému poklesu jej kapacity. Záruka / životnosť.
 
Upozornenie:
 
napájacie napätie pre nabíjačku je 230V/50Hz, nabíjačka je určená pre prevádzku v normálnom, suchom prostredí.
Pri nabíjaní umiestnite nabíjačku na bezpečné a nehorľavé miesto, zahriatie nabíjačky pri nabíjaní je normálne.
Neotvárajte nabíjačku a nezasahujte do vnútorného zapojenia.
Nepoužívajte na nabíjanie inú nabíjačku ako tú, ktorú ste dostali k vášmu modelu elektrobicykla.
Chráňte batériu aj nabíjačku pred silnými nárazmi a miestami s vysokou teplotou alebo mrazom.
 
Čo by ste mali vedieť:
 
Pred každou jazdou prekontrolujte stav jednotlivých častí, plnú funkčnosť bŕzd, upevnenie kolies a riadenie, vrátane dotiahnutia skrutkových spojov a uistite sa o nabití batérie. V prípade zistenia nedostatkov najprv závady odstráňte. S používaním elektrického pohonu a jeho ovládaním sa zoznámte najskôr na menej frekventovanej ploche, napr. parkovisku. Nevystavujte elektrobicykel dažďu, mrazu, horúcemu slnečnému žiareniu, nejazdite v hlbokej vode a neumývajte silným prúdom vody.
 
Pri jazde za zníženej viditeľnosti používajte osvetlenie. V prípade, že prepravujete predmety na nosiči batožiny dbajte na ich pevné uchytenie a neprekračujte maximálnu nosnosť nosiča. Pri prehadzovaní prevodov šliapte menšou silou, aby došlo k ľahšiemu presunutiu reťaze. Pri bicykloch s 21 a viac rýchlosťami voľte kombinácie prevodov, pri ktorých sa menej kríži reťaz (pri malom kolese v strede voľte skôr väčšie kolieska vzadu a naopak).
 
Elektrobicykel je určený na bežné rekreačné využitie na cestách vhodných pre cyklistiku a zaťaženie do limitu udaného výrobcom. Nepoužívajte elektrobicykel v náročnom teréne, s nadmerným zaťažením alebo spôsobom, ktorý odporuje jeho určeniu. Na jazdu na elektrobicykli nie je potrebný vodičský preukaz ani iné osvedčenie, ak je osoba spôsobilá na jazdu na bežnom bicykli. Dodržujte užívateľské inštrukcie, platnú legislatívu a pravidlá prevádzky.
 
Bicykel musí pre prevádzku na pozemných komunikáciách spĺňať požiadavky vyhlášky 341/2002 Zb. (príloha 13) a noriem STN, vrátane povinných odraziek a osvetlenia pre prípad jazdy za zníženej viditeľnosti. Za dodržiavanie zhody s uvedenými požiadavkami (napr. potrebné dovybavenie bicykla) nenesie dodávateľ zodpovednosť. Všetky dodávané výrobky sú určené na rekreačné (hobby) využitie, čo predurčuje charakter a primeranú početnosť ich používania – príležitostné použitie a obmedzený časový rozsah (nie každodenné profesionálne používanie (napr. poštár, kuriérne služby) či veľký a frekventovaný časový rozsah používania). Odporúčame tiež používanie cyklistickej prilby a okuliarov.
 
Štandardná záruka a servis
Dbáme na to, aby elektrobicykle predávali iba dobre zaučený predajcovia s praxou v servise a kvalifikovaným personálom. Nárok na prípadné záručné opravy môžete preto uplatňovať u autorizovaného predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Majte na pamäti, že úkony bežnej údržby, popísané vyššie, nespadajú do záručného plnenia. Každý autorizovaný predajca vám ich však v prípade vášho záujmu  prevedie ako štandardnú službu. Elektrobicykel navyše okrem riadnej starostlivosti o batériu nevyžaduje prakticky o nič viac údržby, než ktorýkoľvek správne udržiavaný bicykel. Zanedbanie kontroly a údržby môže viesť k vzniku rozsiahlejších závad, ktoré môžu mať vážne dôsledky ako na životnosť elektrobicykla tak aj na bezpečnosť jeho prevádzky.
 
Bicykel s elektrickou asistenciou poskytuje pri jazde iba dopomoc k vlastnému šliapaniu. Legislatívou obmedzený výkon motora na 250W nemôže poskytovať dostatok sily na jazdu, pri ktorej užívateľ do pedálov takmer nezaberá. Pokiaľ užívateľ nedodržiava túto zásadu, dochádza k nadmernému ohrevu riadiacich obvodov, najmä pri motoroch v zadnom náboji a možnej aktivácii tepelnej ochrany systému. To sa prejaví vypnutím asistencie až do opätovného ochladenia systému.
 
Predajca na elektrobicykle samozrejme poskytuje spotrebiteľovi štandardnú záruku 24 mesiacov, vrátane batérie. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na bežné opotrebenie produktov (alebo ich dielov) spôsobené používaním. To znamená, že životnosť niektorých komponentov môže byť pri bežnom používaní výrobku logicky kratšia, pretože sa skrátka opotrebovávajú – napr. pneumatiky, brzdové doštičky a klátiky, bowdeny, reťazové a ozubené súkolia, ložiská, pohyblivé súčasti motorov a rozoberateľné spoje. Výplety kolies a jednotlivé elektrické a mechanické komponenty vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu popísanú v užívateľských inštrukciách a nastavovaní, ktoré spadá do bežnej údržby. Poskytovaná záruka v zákonnom rozsahu sa preto nevzťahuje na poruchy vzniknuté nesprávnym používaním, nedodržaním užívateľských inštrukcií, zanedbaním údržby, zaplavením elektroinštalácie vodou a opotrebovaním jednotlivých súčastí v dôsledku používania.
 
Typickou závadou spôsobenou zanedbaním údržby (a tým pádom nezáručná oprava resp. výmena dielu), môže byť napríklad poškodenie batérie, ktorú zákazník na jeseň uskladní v polovybitom stave a na jar, po šiestich mesiacoch bez nabíjania, zisťuje, že batéria je poškodená – buď nejde nabiť, alebo bicykel dosahuje po nabití podstatne kratší dojazd. Pokles napätia pod medznú hodnotu totiž spôsobil nevratnú zmenu správania batérie. Možností opravy je repasácia alebo výmena batérie za novú.
 
Iným príkladom nezáručnej závady, spôsobenej zanedbaním údržby, je poškodenie rovnosti výpletu a ráfika, tzv. osmičky. Zákazník dlhšiu dobu nekontroloval výplet kolesa, došlo k uvoľneniu špicov (drôtov výpletu), strate geometrie kolesa a v dôsledku i poškodeniu niektorých špicov a ich uloženiu v ráfiku. Je potrebné mať na pamäti, že u bicyklov s elektromotorom v strede kolesa, najmä vybavených kotúčovou brzdou sú špice kolies vystavené väčším momentom síl ako na bežnom kolese a v dôsledku môže dôjsť aj k ich skoršiemu povoleniu.
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na naše servisné oddelenie.
 
Pre doloženie platnosti záruky uschovajte doklad o nákupe výrobku (faktúru) resp. záručný list.